گزینش

جذب ایده ها و تجاری سازی

فرآیند جذب آیده ها و تجاری سازی

مرحله 1 از 3 - اطلاعات فردی :

0%
  • اطلاعات فردی :

  • نام و نام خانوادگی شما جهت سهولت شناسایی شما توسط همکارانمان می باشد.
  • آخرین مدرک تحصیلی :رشته :وضعیت تحصیلی فعلی : (دانشجو یا فارغ التحصیل)
فهرست